Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową LEKTURKA prowadzoną przez Beata Kowalińska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 95, o numerze NIP 898-000-78-24 i REGON 930564955.

§2
1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki i podręczniki, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie firmy.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej LEKTURKA, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej LEKTURKA niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).
4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3
1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.lekturka.com.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4
Cena towaru wyświetlana przy tytule jest ceną ostateczną, którą Klient zapłaci przy odbiorze osobistym.

§5
1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6
Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia.

§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: kontakt@lekturka.com.pl, lub pod numerem tel.: (71) 322-16-85.

§8
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub dostępności na platformie dystrybutora, z usług którego korzysta Księgarnia.

§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10
W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do odbioru osobistego ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu.

§11
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane możliwie jaknajszybciej. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§12
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§13
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do odbioru. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z naszą Księgarnią.

§14
1. Księgarnia oferuje trzy formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
b) gotówką przy odbiorze osobistym.
c) kartą płatniczą

§15
1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Księgarni fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.
2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

§16
1. Księgarnia nie realizuje wysyłki towarów. Istnieje tylko możliwość odbioru osobistego w siedzibie księgarni.

§17
1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z naszą Księgarnią pod numerem (71) 322-16-85 lub drogą mailową: kontakt@lekturka.com.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy.

§18
1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.
3. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.
4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§19
1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszą Księgarnią pod adresem e-mail: kontakt@lekturka.com.pl lub telefonicznie pod numerem (71) 322-16-85
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Księgarni. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.

§20
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody.

§21
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§22
Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§23
1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych lekturka.com.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

Regulamin

Updated on 2015-07-21T20:24:34+02:00, by lekturka.